Cổ đông

Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán

Xin vui lòng xem file đính kèm: 1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016; 2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016; 3. Giải trình kết quả kinh doanh năm 2016. - Financial statements for the years ended 31/12/2016; - Consolidated financial statements for the years ended 31/12/2016

Giấy mời ĐHCĐ thường niên 2017

1. Giấy mời ĐHCĐ thường niên 2017; 2. Giấy ủy quyền dự và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2017; 3. Tài liệu Đại hội: - Báo cáo hoạt động của HĐQT; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình các vấn đề thông qua tại Đại hội; - Chương trình ĐHCĐ 2017.  

Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S55 của Công ty cổ phần Sông Đà 505 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/01/2017 2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/01/2017 3. Lý do và mục đích:       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017           -
Trang 5 trên 15« Trang đầu...34567...10...Trang cuối »