Cổ đông

Ông Đặng Văn Tuyển, Phó Giám đốc Công ty đã bán 30.000 cổ phần S55

1.     Tên cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch : Đặng Văn Tuyển -  Chức vụ: Phó Giám đốc Công ty 2.     Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 120.000 cổ phiếu (tương ứng 4,8%) 3.     Số cổ phiếu đăng ký bán : 50.000 cổ phiếu

Ông Đặng Văn Tuyển, Phó Giám đốc Công ty đăng ký bán cổ phần S55

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.000 CP (tỷ lệ 4,81%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50.000 CP - Mục đích thực hiện giao

Ông Đặng Quang Đạt, Giám đốc Công ty đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: ĐẶNG QUANG ĐẠT  - Chức vụ: Giám đốc Công ty 2. Mã chứng khoán: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 120.587 cổ phiếu, tương ứng 4,83% 4. Số cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu 5. Số cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao

Báo cáo tài chính quý 4 và năm 2014

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 1. Kết quả kinh doanh quý 4 năm 2014 2. Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 3. Giải trình 4. The English version

Ông Lê Văn Phúc, Phó giám đốc Công ty đã bán 19 100 cổ phiếu S55

    - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Văn Phúc - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc - Mã chứng khoán: S55 - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 59.400 CP (tỷ lệ 2,38%)  - Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 20.000 CP - Số lượng cổ phiếu đã bán: 19.100 CP - Số