Tin cổ đông

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

1. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.063.641 cổ phiếu (tương ứng 20,64%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 123.400 cổ phiếu (tương ứng 1,23%) 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện

Công ty TNHH ANZA – Cổ đông lớn – Thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần S55

. Tên nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ANZA – ĐKKD số: 0106444478 2. Mã chứng khoán sở hữu: S55 3. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.297.369 cổ phiếu (tương ứng 12,97%) 4. Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 731.272 cổ phiếu 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.028.641

Báo cáo tài chính Quý 1 – năm 2019

1. Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2019 - Công ty mẹ 2. Báo cáo tài chính Quý 1 - năm 2019 - Hợp nhất 3. Giải trình kết quả kinh doanh Quý 1 - năm 2019

Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đã mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): 3. Mã chứng khoán giao dịch: S55 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186.700 cổ phiếu (tương ứng 1,86%) 5. Số lượng cổ phiếu đã mua: 100.000 cổ phiếu 6.

Ông Đặng Văn Tuyển – Cổ đông nội bộ – Đăng ký mua 100.000 cổ phiếu S55

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Văn Tuyển  - Cổ đông nội bộ 2. Tên nhân sự chủ chốt (người nội bộ có liên quan): 3. Mã chứng khoán giao dịch: S55 4. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 186.700 cổ phiếu (tương ứng 1,86%) 5. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 100.000 cổ phiếu 6.

Thông báo: Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông báo đến các Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2018 như sau: 1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2019 2. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng) Chi tiết thông

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên 2019

Vào lúc 08h00, Ngày 30/03/2019 Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, tập trung dân chủ, Đại hội đã thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị trình đại hội với tỷ lệ tán thành cao, kết quả và

Giải thể Chi nhánh 515

Ngày 18/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 đã họp và thông qua nội dung sau: Giải thể Chi nhánh 515 - Kể từ ngày: 01/04/2019 - Lý do: Cấu trúc lại cơ cấu của Công ty Chi tiết quyết định vui lòng xem tại đây.

Giấy mời, Mẫu ủy quyền và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2019

1. Giấy mời Đại hội cổ đông thường niên 2019 2. Giấy ủy quyền và biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên 2019 3. Tài liệu Đại hội:  - Chương trình - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 - Tờ trình các vấn đề thông qua Đại hội - Quy
Trang 3 trên 1412345...10...Trang cuối »